"Art der Umgehung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art der UmgehungЕстество на практиката на заобикаляне на наложените мерки

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art der Erzeugungначин на производство
Art der Änderung(en)Вид на изменението (измененията)
Art der Falte.Типът на земната гънка.
Art der MaßnahmeВид действие
Art der Meereszone.Тип морска зона.
Art der MittelВид бюджетни кредити
Art der Verpackungen:Вид опаковки:
Art der VerschmelzungВид сливане
Die Art der Geometrie.Типът на геометрията.
Modernisierung, Umgehung Güterverkehr; Anbindung Eisenbahn–FlughafenМодернизиране, обход за товарните превози, връзка на железопътната мрежа с летище
Behauptungen bezüglich der potenziellen Umgehung der geltenden MaßnahmenТвърдения за възможно заобикаляне на съществуващите мерки
Beteiligt an Waffenfinanzierung und Waffenhandel und an der Umgehung des Embargos.Участвал във финансирането и трафика на оръжие, както и в заобикалянето на ембаргото.
Aus diesen Ausführungen kann der Schluss gezogen werden, dass das Umgehungsrisiko minimal ist.От гореизложеното може да се заключи, че опасността от заобикаляне на мерките е минимална.