"Art der Sammlung (GeologicCollection)." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art der Sammlung (GeologicCollection).Типът на съвкупността.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art der Sammlung (CollectionTypeValue)Тип съвкупност (CollectionTypeValue)
Wiegendrucke und Handschriften, einschließlich Landkarten und Partituren, als Einzelstücke oder Sammlung [1]Старопечатни книги и ръкописи, включително карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции [1]
Bei Gegenständen der Kategorie 13: genaue Angabe der Art der Sammlung und/oder des geografischen Ursprungs.За предмети от категория 13: опишете вида на колекцията и/или географския произход.
Bezeichnung der Sammlung (GeologicCollection).Наименованието на съвкупността.
GeophObject-Element der geologischen Sammlung (GeologicCollection).Член на геоложката съвкупност от тип GeophObjectMember.
Ein Borehole-Element der geologischen Sammlung (GeologicCollection).Член на геоложката съвкупност от тип Borehole.
Ein MappedFeature-Element der geologischen Sammlung (GeologicCollection).Член на геоложката съвкупност от тип MappedFeature.