"Art der Rechnungsführung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art der RechnungsführungТип счетоводно отчитане

Beispieltexte mit "Art der Rechnungsführung"

Artikel 152 Gemeinsamte Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeЧлен 152 Обща разпоредба за счетоводната система на институциите
Die Rechnungsführung der PPP-Einrichtung muss den in Artikel 143 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 genannten Rechnungsführungsvorschriften entsprechen.Счетоводството на органа за ПЧП съответства на счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art der Erzeugungначин на производство
Art der Änderung(en)Вид на изменението (измененията)
Art der Falte.Типът на земната гънка.
Art der MaßnahmeВид действие
Art der Meereszone.Тип морска зона.
Art der MittelВид бюджетни кредити
Art der UmgehungЕстество на практиката на заобикаляне на наложените мерки
Art der Verpackungen:Вид опаковки:
Art der VerschmelzungВид сливане
Die Art der Geometrie.Типът на геометрията.
Artikel 143 RechnungsführungsvorschriftenЧлен 143 Правила относно отчетите
Artikel 151 RechnungsführungssystemЧлен 151 Счетоводна система
Artikel 11 Rechnungsführung für Einnahmen und MittelЧлен 11 Счетоводни правила за приходите и бюджетните кредити
Validierung der Rechnungsführungs- und InventarsystemeУтвърждаване на системите за счетоводна отчетност и инвентаризация
Gemeinsame Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeОбщи изисквания към счетоводната система на институциите
Gemeinsamte Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der Organe und EinrichtungenОбща разпоредба за счетоводната система на институциите
Umsetzung der Rechnungsführungsvorschriften und des Kontenplans nach Kapitel 8;прилагането в съответствие с глава 8 на счетоводните правила и сметкоплана;
Der Rechnungsführer kann ein bereits validiertes Rechnungsführungssystem jederzeit erneut überprüfen.Във всеки един момент счетоводителят може да преразгледа вече утвърдена система за финансово управление.
Der Rechnungsführer wird über das Rechnungsführungssystem über den Vorgang in Kenntnis gesetzt.Счетоводителят се уведомява за това изпращане чрез финансовата информационна система.
In der Rechnungsführung werden die gemäß Absatz 1 bis 4 übertragenen Mittel unterschieden.Бюджетните кредити, пренесени в съответствие с параграфи 1—4, се обособяват в сметките.
Eisenbahnunternehmen [24] und Infrastrukturbetreiber [25] werden organisatorisch und auf Ebene der Rechnungsführung voneinander getrennt;разделяне на железопътните предприятия [24] от управителите на инфраструктурата [25] в счетоводен и организационен план: