"Art der Falte." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art der Falte.Типът на земната гънка.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art der Erzeugungначин на производство
Art der Änderung(en)Вид на изменението (измененията)
Art der MaßnahmeВид действие
Art der Meereszone.Тип морска зона.
Art der MittelВид бюджетни кредити
Art der UmgehungЕстество на практиката на заобикаляне на наложените мерки
Art der Verpackungen:Вид опаковки:
Art der VerschmelzungВид сливане
Die Art der Geometrie.Типът на геометрията.