"Argumentation der Verwenderindustrie" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Argumentation der VerwenderindustrieАргументи на отрасъла на ползвателите

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Sie bezeichnete die Argumentation der Kommission als falsch und unbegründet.Въпросната страна оспори обосновката на Комисията в това отношение като „погрешна и необоснована“.