"Archiv" auf Bulgarisch


Archivархиви
Archivархив

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Archivregalархивен стелаж
digitale Archivierungархивиране в цифров вид
Informationsbeschaffung und ArchivierungПридобиване на информация и архивиране
Archive aller Art, mit Archivalien, die älter sind als 50 Jahre, auf allen TrägernАрхиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или средство, които са по-стари от 50 години
Artikel 61: Online-Dokumentenarchiv (e-Certis)Член 61: Онлайн хранилище за сертификати (e-Certis)
Beschaffung von Dokumentation und ArchivierungПридобиване на документация и архивиране
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und ArchivierungРазходи за документация, библиотека и архивиране
Beschaffung von Informationen, Dokumentation und ArchivierungПридобиване на информация, документиране и архивиране
Entsprechendes gelte für die Kosten für die Verlegung von Archiven.Същото се отнася и до разходите за прехвърляне на архиви.
Weiterverwendung der ausgetauschten Daten, einschließlich ArchivierungПо-нататъшно използване на обменените данни, включително и архивиране
Im Falle von Gesamtheiten (Archiven und Bibliotheken) Angabe der Rahmendaten.В случая с комплекти (архиви и библиотеки) се посочват най-ранните и най-късните дати.