"Anzugeben ist der ARC des ersetzten e-VD." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anzugeben ist der ARC des ersetzten e-VD.АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД.