"Anzugeben ist der ARC des ersetzten e-VD" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch

Beispieltexte mit "Anzugeben ist der ARC des ersetzten e-VD"

Anzugeben ist der ARC des ersetzten e-VD.АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anzugeben ist der ARC des e-VD, dessen Annullierung beantragt wird.Посочете АРК на е-АД, за който се изисква анулиране
Anzugeben ist der ARC des e-VD, dessen Bestimmungsort geändert wird.Посочете АРК на е-АД, за който се променя мястото на получаване.