"Anzahl der Änderungen seit Beginn des dritten Handelszeitraums" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anzahl der Änderungen seit Beginn des dritten HandelszeitraumsБрой промени от началото на третия период на търговия насам

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Menge der Emissionszertifikate, die den gesamten Änderungen seit Beginn des dritten Handelszeitraums entsprichtКоличество квоти за емисии, което съответства на всички промени от началото на третия период на търговия насам