"Anwendungsmethode und Beschreibung dieser Methode" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anwendungsmethode und Beschreibung dieser MethodeМетод на приложение и описание на този метод