"Anwendungsmethode und Beschreibung dieser Methode" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendungsmethode und Beschreibung dieser MethodeМетод на приложение и описание на този метод