"Anwendungsbereich des internen IRC-Modells" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendungsbereich des internen IRC-ModellsОбхват на вътрешния модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск