"Anwendung des Rechtsakts wie folgt:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendung des Rechtsakts wie folgt:Прилагане на регулаторния акт, както следва: