"Anwendung des Leistungsrahmens" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendung des LeistungsrahmensПрилагане на рамката за изпълнение

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anwendung des Gesetzesприложение на правото
Anwendung des EU-Rechtsприлагане на правото на ЕС
ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEПРИЛАГАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ
Anwendung des BeihilfenrechtsПрилагане на правилата за държавна помощ
Anwendungsbereich des internen IRC-ModellsОбхват на вътрешния модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск
Anwendungsspezifische Metadaten des Coverages.Прилагане на специфични метаданни за картографирания район.
Anwendung des IRB-Ansatzes auf KreditrisikenИзползване на вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск
Anwendung des Rechtsakts wie folgt:Прилагане на регулаторния акт, както следва:
Gliederung und Anwendungsbereich des KapitelsСтруктура и обхват на главата
Die Methode zur Festlegung des Leistungsrahmens wird in Anhang II dargelegt.Методът за определяне на рамката на изпълнението е определен в приложение II.
eine Beschreibung des für die Zwecke des Artikels 21 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Leistungsrahmens;описание на рамката на изпълнението, установена за целите на член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;