"Anwendung des Beihilfenrechts" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendung des BeihilfenrechtsПрилагане на правилата за държавна помощ

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anwendung des Gesetzesприложение на правото
Anwendung des EU-Rechtsприлагане на правото на ЕС
ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEПРИЛАГАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ
Anwendung des LeistungsrahmensПрилагане на рамката за изпълнение
Anwendungsbereich des internen IRC-ModellsОбхват на вътрешния модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск
Anwendungsspezifische Metadaten des Coverages.Прилагане на специфични метаданни за картографирания район.
Anwendung des IRB-Ansatzes auf KreditrisikenИзползване на вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск
Anwendung des Rechtsakts wie folgt:Прилагане на регулаторния акт, както следва:
Gliederung und Anwendungsbereich des KapitelsСтруктура и обхват на главата
Dies kann wiederum die Einhaltung des Beihilfenrechts insgesamt fördern.Това на свой ред може да допринесе за по-строга обща дисциплина в областта на държавната помощ.
Siehe Leitlinien der Überwachungsbehörde über die Durchsetzung des Beihilfenrechts durch die einzelstaatlichen Gerichte.Вж. Насоките на Органа относно прилагането на законодателството в областта на държавните помощи от националните съдилища.