"Anwendung der Sorgfaltspflichtregelung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendung der SorgfaltspflichtregelungПрилагане на системата за надлежна проверка

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anwendung der Sonnenenergieизползване на слънчевата енергия
Anwendung der Deggendorf-RechtsprechungПрилагане на съдебната практика по случая Deggendorf
ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEПРИЛАГАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ
Anwendung der PrüfstatistikИзвършва се изпитването за получаване на статистически резултати
Anwendung der ÜbergangsbestimmungenПрилагане на преходните разпоредби
Anwendung und spezifische AnforderungenПриложимост и специфични изисквания
Anwendungsbereich und Ziele der ESZB-PKIОбхват и цели на ЕСЦБ-ИПК
Ziel und Anwendungsbereich der LeitlinienЦел и приложно поле на настоящите ръководни насоки
Anwendung der Artikel 107 bis 109 AEUVПрилагане на членове 107—109 от ДФЕС