"Anträge auf ergänzende Musterzulassungen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anträge auf ergänzende MusterzulassungenЗаявление за допълнителен типов сертификат

Beispieltexte mit "Anträge auf ergänzende Musterzulassungen"

Anträge auf ergänzende Musterzulassungen müssen jeweils die gemäß Nummer 21.A.93 geforderten Beschreibungen und Angaben enthalten.Заявлението за допълнителен типов сертификат включва описания и идентификация, изисквани съгласно точка 21.А.93.
Anträge auf ergänzende Musterzulassungen sind in einer Form und auf eine Weise gemäß Vorgaben der Agentur zu stellen.Заявлението за допълнителен типов сертификат се изготвя във форма и по начин, определени от Агенцията.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anträge auf Musterzulassungen oder eingeschränkte Musterzulassungen sind in der von der Agentur festgelegten Form vorzulegen.Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат се изготвя във форма и по начин, определени от Агенцията;
Antragsteller auf ergänzende Musterzulassungen müssen die Bedingungen gemäß Nummer 21.A.97 einhalten.Всеки заявител за допълнителен типов сертификат съответства на точка 21.А.97.