"Antidumpingmaßnahme" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Antidumpingmaßnahmeантидъмпингова мярка

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Länder, für die Antidumpingmaßnahmen geltenДържави с наложени антидъмпингови мерки
Diese Einfuhren sind somit nicht Gegenstand der Antidumpingmaßnahmen.Поради това този внос не е предмет на антидъмпингови мерки.
Die Einführer lehnen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen generell ab.Като цяло вносителите се противопоставят на налагането на антидъмпингови мерки.
Drei andere Verwender waren jedoch gegen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen.За разлика от тези ползватели, трима други ползватели се противопоставиха на налагането на антидъмпингови мерки.
Gleichzeitig beantragte der Antragsteller auch die Überprüfung der geltenden Antidumpingmaßnahmen.Същевременно заявителят поиска и преразглеждане на настоящите антидъмпингови мерки.
Alle der Kommission bekannten Unionshersteller unterstützen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen.Всички известни производители от Съюза подкрепят налагането на антидъмпингови мерки.
Die Gruppe wies darauf hin, dass Antidumpingmaßnahmen diese Strategie gefährden und ihre Rentabilität beeinträchtigen würden.Групата отбеляза, че антидъмпинговите мерки са в състояние да застрашат тази стратегия и да намалят нейната рентабилност.