"Anschnitt und Untersuchung der Unterkieferlymphknoten (Lnn. mandibulares);" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anschnitt und Untersuchung der Unterkieferlymphknoten (Lnn. mandibulares);разрязване и изследване на мандибуларните лимфни възли (Lnn. mandibulares);