"Anlagevermögen und Vorräte" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anlagevermögen und VorräteНаличности от произведени дълготрайни активи и запаси

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Kreuztabelle des Anlagevermögens nach Wirtschaftsbereichen und Anlagearten (Bestände)кръстосана класификация на дълготрайните активи по отрасли и по активи (наличности)
Kreuztabelle des Anlagevermögens nach Wirtschaftsbereichen und Anlagearten — jährlichКръстосана класификация на дълготрайните активи по отрасли и по активи — годишни данни
Solche Änderungen entstehen unter anderem infolge einer Neubewertung von Sachanlagevermögen und aus der Umrechnung von Fremdwährungsabschlüssen.Подобни промени включват тези, които възникват в резултат от преоценка на имоти, машини и съоръжения и от курсови разлики.
bringen manipulationssichere Siegel an allen Fahrzeugen und/oder Behältern an, in denen Bordvorräte befördert werden, oder schützen diese physisch.използва пломби, възможното нарушаване на чиято цялост да е ясно установимо, за запечатване на всички превозни средства и/или контейнери, превозващи стоки, предназначени за полети, или осигурява физическа защита за същите.