"Ankurbelung der Wirtschaft" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ankurbelung der Wirtschaftрефлация

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Schnelle Ankurbelung der Nachfrage und Stärkung des Verbrauchervertrauens,бързо стимулиране на търсенето и засилване на доверието на потребителите;
T) — Ankurbelung der Nachfrage, Anwendungen und DienstleistungenИнформационни и комуникационни технологии (ИКТ) — насърчаване на търсенето, приложения и услуги
Take-off der Wirtschaftикономически скок
Änderung der Wirtschaftsstrukturструктурно колебание
Mechanisierung der Landwirtschaftземеделска механизация
Ausrichtung der Landwirtschaftземеделска ориентация
Umstellung der Wirtschaftикономическа конверсия
Lage der Landwirtschaftземеделско положение
Stabilisierung der Wirtschaftикономическа стабилизация
Stagnation der Wirtschaftикономическа стагнация
Auswirkungen der WirtschaftskriseВъздействие на икономическата криза