"Anhang VI Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 40/2013 erhält folgende Fassung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang VI Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 40/2013 erhält folgende Fassung:В приложение VI към Регламент (ЕО) № 40/2013 точка 2 се заменя със следното: