"Anhang IV jener Verordnung enthält eine Liste der EBA-begünstigten Länder." auf Bulgarisch


Anhang IV jener Verordnung enthält eine Liste der EBA-begünstigten Länder.Списъкът на държавите — бенефициери по инициативата ВОО, е изложен в приложение IV към горепосочения регламент.