"Anhang III erhält die Fassung des Anhangs III des vorliegenden Beschlusses." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang III erhält die Fassung des Anhangs III des vorliegenden Beschlusses.приложение III се заменя с текста, съдържащ се в приложение III към настоящото решение.