"Anhang III der vorliegenden Verordnung wird als Anhang XX angefügt." auf Bulgarisch


Anhang III der vorliegenden Verordnung wird als Anhang XX angefügt.Добавя се приложение ХХ, чийто текст е даден в приложение III към настоящия регламент.