"Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist daher entsprechend zu ändern." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist daher entsprechend zu ändern.Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменено.