"Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist daher entsprechend zu ändern" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch

Beispieltexte mit "Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist daher entsprechend zu ändern"

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist daher entsprechend zu ändern.Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменено.