"Anhang III Abschnitt 3 erhält folgende Überschrift:" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anhang III Abschnitt 3 erhält folgende Überschrift:В приложение III заглавието на раздел 3 се заменя със следното: