"Anhang II wird wie folgt geändert:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang II wird wie folgt geändert:Приложение II се изменя, както следва

Beispieltexte mit "Anhang II wird wie folgt geändert:"

Anhang IIII wird wie folgt geändert:Приложение III се изменя, както следва:
Anhang IIII Kapitel 2 wird wie folgt geändert:В приложение III, глава 2:
In Anhang II wird Anlage 1 wie folgt geändert:Методи: еднофилтърен/многофилтърен2) Допълнение 1 от приложение II се изменя, както следва:
In Anhang VIIII wird das Standardformular wie folgt geändert:В приложение VIII стандартният формуляр се изменя, както следва

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anhang I wird wie folgt geändert:Приложение I се изменя, както следва:
Anhang IA wird wie folgt geändert:Приложение IA се изменя, както следва:
Der Anhang wird wie folgt geändert:Приложението се изменя, както следва:
Anhang C „Optionale Zusatzbedingungen“ wird wie folgt geändert:Допълнение В „Допълнителни незадължителни условия“ се изменя, както следва:
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird wie folgt geändert:Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва: