"Anhang I wird wie folgt geändert:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang I wird wie folgt geändert:Приложение I се изменя, както следва:

Beispieltexte mit "Anhang I wird wie folgt geändert:"

Anhang IA wird wie folgt geändert:Приложение IA се изменя, както следва:
Anhang II wird wie folgt geändert:Приложение II се изменя, както следва
Anhang III wird wie folgt geändert:Приложение III се изменя, както следва:
Anhang C „Optionale Zusatzbedingungen“ wird wie folgt geändert:Допълнение В „Допълнителни незадължителни условия“ се изменя, както следва:
Anhang III Kapitel 2 wird wie folgt geändert:В приложение III, глава 2:
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird wie folgt geändert:Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва:
In Anhang II wird Anlage 1 wie folgt geändert:Методи: еднофилтърен/многофилтърен2) Допълнение 1 от приложение II се изменя, както следва:
In Anhang VIII wird das Standardformular wie folgt geändert:В приложение VIII стандартният формуляр се изменя, както следва
Anhang I A der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 wird wie folgt geändert:Приложение I A към Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя, както следва:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Der Anhang wird wie folgt geändert:Приложението се изменя, както следва:
Die Tabelle wird wie folgt geändert:Таблицата се изменя, както следва:
Die Entscheidung 2005/1/EG wird wie folgt geändert:Решение 2005/1/ЕО се изменя, както следва:
Die Richtlinie 2004/17/EG wird wie folgt geändert:Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:
In Zeile 7.1a wird Spalte F wie folgt geändert:В ред 7.1а, колона F се изменя, както следва: