"Anhang I wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang I wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение I се изменя съгласно посоченото в приложение I към настоящия регламент.

Beispieltexte mit "Anhang I wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert."

Anhang III (Teil-ORO) wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение III (ЧАСТ ORO) се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 wird nach Maßgabe des Anhangs II der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно предвиденото в приложение II към настоящия регламент.
Anhang 38 wird entsprechend Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение 38 се изменя съгласно приложение III към настоящия регламент.