"Anhang I ist daher entsprechend zu ändern. —" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang I ist daher entsprechend zu ändern. Следователно приложение I следва да бъде съответно изменено.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist daher entsprechend zu ändern.Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменено.