"Anhang I Abschnitt 7.3 erhält folgende Fassung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang I Abschnitt 7.3 erhält folgende Fassung:Точка 7.3 от приложение I се заменя със следния текст: