"Anhang I A wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert." auf Bulgarisch


Anhang I A wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.