"Anhang I A der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 wird wie folgt geändert:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang I A der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 wird wie folgt geändert:Приложение I A към Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя, както следва: