"Anhang C wird geändert" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch

Beispieltexte mit "Anhang C wird geändert"

Anhang C wird geändert.Изменя се допълнение В.
Anhang C „Optionale Zusatzbedingungen“ wird wie folgt geändert:Допълнение В „Допълнителни незадължителни условия“ се изменя, както следва:
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird wie folgt geändert:Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва:
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Die Eintragung der im Anhang dieser Verordnung genannten Bezeichnung wird gelöscht.Заличава се регистрацията на названието, посочено в приложението към настоящия регламент.
Anhang B „Spezifische Verfahren in Bezug auf das Fahrverhalten“ wird ersetzt durch:Допълнение Б „Специфични процедури за динамичните характеристики при движение“ се заменя със следното:
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Eugenol wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Активното вещество евгенол, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Geraniol wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Активното вещество гераниол, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в това приложение условия.
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Pyridalyl wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Активното вещество пиридалил, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.
Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Thymol wird unter den dort genannten Bedingungen genehmigt.Активното вещество тимол, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в това приложение условия.
Anhang I sollte entsprechend geändert werden.Приложение I следва да бъде съответно изменено.
Anhang I sollte daher entsprechend geändert werden.Следователно приложение I следва да бъде съответно изменено.
Anhang I sollte daher entsprechend geändert werden —Поради това приложение I следва да бъде съответно изменено,
Anhang I Tabelle 4 sollte entsprechend geändert werden.Таблица 4 от приложение I следва да бъде съответно изменена.
Aus diesem Grunde sollte Anhang A entsprechend geändert werden.Следователно приложение А следва да бъде съответно изменено.
Anhang I wird entsprechend Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.Приложение I се изменя съгласно посоченото в приложение I към настоящия регламент.
Der Anhang wird nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung geändert.Приложението се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.
Anhang I wird wie folgt geändert:Приложение I се изменя, както следва:
Anhang IA wird wie folgt geändert:Приложение IA се изменя, както следва:
Anhang II wird wie folgt geändert:Приложение II се изменя, както следва
Anhang III wird wie folgt geändert:Приложение III се изменя, както следва:
Der Anhang wird wie folgt geändert:Приложението се изменя, както следва:
Anhang III Kapitel 2 wird wie folgt geändert:В приложение III, глава 2:
Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert.Приложение 30а се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.
In Anhang II wird Anlage 1 wie folgt geändert:Методи: еднофилтърен/многофилтърен2) Допълнение 1 от приложение II се изменя, както следва:
Buchstabe f (Gliederungstiefe) wird wie folgt geändert:Буква в) („Ниво на детайлност“) се изменя, както следва:
Der Beschluss 2010/96/GASP wird wie folgt geändert:Решение 2010/96/ОВППС се изменя, както следва:
Der Beschluss Nr. 283/2010/EU wird wie folgt geändert:Решение № 283/2010/ЕС се изменя, както следва:
Die Entscheidung 2004/416/EG wird wie folgt geändert:Решение 2004/416/ЕО се изменя, както следва:
Die Entscheidung 2005/1/EG wird wie folgt geändert:Решение 2005/1/ЕО се изменя, както следва:
Die Entscheidung 2006/473/EG wird wie folgt geändert:Решение 2006/473/ЕО се изменя, както следва:
Die Richtlinie 2004/17/EG wird wie folgt geändert:Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:
Der Beschluss Nr. 1639/2006/EG wird wie folgt geändert:Решение № 1639/2006/ЕО се изменя, както следва:
Die Entscheidung Nr. 573/2007/EG wird wie folgt geändert:Решение № 573/2007/ЕО се изменя, както следва: