"Anhang B Nummer II.2 gilt entsprechend." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang B Nummer II.2 gilt entsprechend.Параграф II.2 от приложение Б се прилага съответно.