"Anhang A wird durch den Wortlaut des Anhangs A dieser Verordnung ersetzt." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang A wird durch den Wortlaut des Anhangs A dieser Verordnung ersetzt.Приложение А се заменя с текста в приложение А към настоящия регламент.