"Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert." auf Bulgarisch


Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert.Приложение 30а се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.