"Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch

Beispieltexte mit "Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert"

Anhang 30A wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert.Приложение 30а се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.