"Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert:Приложение 30а към Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва: