"Anhang 3 dieser Regelung enthält Anordnungen der Genehmigungszeichen." auf Bulgarisch


Anhang 3 dieser Regelung enthält Anordnungen der Genehmigungszeichen.В приложение 3 към настоящото правило са дадени примери за оформлението на маркировки за одобрение.