"Anhang 3 Teil I dieser Regelung enthält ein Muster des Genehmigungszeichens." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang 3 Teil I dieser Regelung enthält ein Muster des Genehmigungszeichens.В приложение 3, раздел I към настоящото правило е даден пример за оформлението на знака за одобрение.