"Angleichung der Rechtsvorschriften" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angleichung der Rechtsvorschriftenсближаване на законодателството

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Angleichung der Normenхармонизация на стандарти
Angleichung der Preiseхармонизация на цени
Studien Hochgeschwindigkeitsverkehr (einschließlich der Angleichung der Verbindungen zwischen den drei Städten)Проучвания за високоскоростна ж.п. линия (в т.ч. съгласуваността на връзките между трите града)
schrittweise Angleichung an den Besitzstand der Union und Vorbereitung auf seine Umsetzung,постепенно привеждане в съответствие и подготовка за прилагане на достиженията на правото на Съюза,
Es vermeidet Wettbewerbsverzerrungen, zielt auf eine Multiplikatorwirkung ab und gewährleistet die Angleichung der Interessen.Инструментът избягва нарушаване на конкуренцията, цели осигуряване на мултиплициращ ефект и привежда в съответствие интересите.
Die CAC teilte ferner mit, dass als Ergebnis dieser Angleichung die Luftverkehrsbetreiberzeugnisse mehrerer Luftfahrtunternehmen ausgesetzt oder widerrufen wurden.CAC съобщи също така, че в резултат на това свидетелствата на няколко въздушни оператори са с временно прекратена валидност или отнети.
Vereinfachung der Rechtsvorschriftenопростяване на законодателство
EU- oder nationale/regionale RechtsvorschriftenРазпоредби на Европейския съюз или национални/регионални разпоредби
Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:Съдържание на националното законодателство:
Aufhebung und Änderung geltender RechtsvorschriftenОтмяна и изменение на действащото законодателство
Zeitpunkt des Inkrafttretens der endgültigen Rechtsvorschriften;дата на влизане в сила на окончателния нормативен акт;
Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der endgültigen Rechtsvorschriften;оценка на социално-икономическия ефект от окончателния нормативен акт;
Vorgehensweise zur Überprüfung der Einhaltung der RechtsvorschriftenКак се проверява спазването на правните изисквания
Beispiel einer einfachen Bewertung der Einhaltung von RechtsvorschriftenПример за проста оценка на спазването на правните изисквания
Berggebiete nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats;планински райони, както са определени в националното законодателство на държавата-членка;