"Angaben zur Tiergesundheit" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angaben zur TiergesundheitЗдравна информация

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

allgemeine Angaben zur Sicherheitoбщи указания за безопасност
Angaben zur IdentitätИдентификационни данни
Angaben zur NährstoffbewertungДанни за изразяване на съдържанието на хранителни елементи
Angaben zur Standardabweichung:данни по отношение на стандартното отклонение:
Allgemeine Angaben zur Anlage:Обща информация за инсталацията:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,данни за националния надзорен орган;
Angaben zur vorlegenden benannten StelleДанни за нотифицирания орган, представящ доклада
Teil I: Angaben zur SendungЧаст I: Данни за експедираната пратка
Angaben zur Stelle, die den Bericht vorlegtДанни на институцията, която представя доклада