"Angaben zur Standardabweichung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angaben zur Standardabweichung:данни по отношение на стандартното отклонение:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

allgemeine Angaben zur Sicherheitoбщи указания за безопасност
Angaben zur IdentitätИдентификационни данни
Angaben zur NährstoffbewertungДанни за изразяване на съдържанието на хранителни елементи
Angaben zur TiergesundheitЗдравна информация
Allgemeine Angaben zur Anlage:Обща информация за инсталацията:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,данни за националния надзорен орган;
Angaben zur vorlegenden benannten StelleДанни за нотифицирания орган, представящ доклада
Teil I: Angaben zur SendungЧаст I: Данни за експедираната пратка
Angaben zur Stelle, die den Bericht vorlegtДанни на институцията, която представя доклада