"Angaben zum AIFM" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angaben zum AIFMЛУАИФ — конкретна информация, която трябва да се докладва

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Angaben zum Basisrechtsakt,посочване на основния акт;
Angaben zum Mittelwert:данни по отношение на средноаритметичната стойност:
Angaben zum PrüffahrzeugДанни на изпитваното превозно средство
Allgemeine Angaben zum MikroorganismusОбща информация за микроорганизма
Angaben zum Hersteller und EinführerИдентификация на производителя и на вносителя
Meldeformat für Angaben zum SchiffФормат на докладване за информация за корабите
Angaben zum Basisrechtsakt des jeweiligen Programms,посочване на основния акт на съответната програма;
die Angaben zum Basisrechtsakt, soweit vorhanden;основния акт, когато има такъв;
Kontaktangaben zum Schiff (Fax, E-Mail usw.).данни за връзка на риболовния съд (факс, е-поща и др.).