"Angaben in der Gebrauchsanweisung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angaben in der Gebrauchsanweisung:В указанията за употреба да се посочи:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Angaben nach Art des Finanzinstruments oder GegenparteiОповестяване по вид финансов инструмент или контрагенти
Die folgenden Angaben sind der Kommission mitzuteilen:Следната информация се съобщава на Комисията:
KLASSIFIKATION DER ANGABEN IN DER VERMÖGENSBILANZ (L)КЛАСИФИКАЦИЯ НА БАЛАНСОВИТЕ ЗАПИСИ (КОДОВЕ L)
Angaben zu den Fälschungen in den Feldern 20-27Информация в клетки 20—27 относно стоките, нарушаващи права върху интелектуалната собственост
Angaben zu den Originalwaren in den Feldern 12-19Информация относно автентичните стоки в клетки 12—19
Detaillierte Angaben sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.По-долу са представени подробни данни:
Diese Angaben bestätigten sich in der Untersuchung jedoch nicht.Разследването обаче не потвърди тези твърдения.
Diese Angaben sind wichtig für die Beurteilung der Marktsituation.Тази информация е важна за оценката на състоянието на пазара.