"Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings." auf Bulgarisch


Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings.Указва основанието за присъждането на статус „наблюдение“ или „преразглеждане“ на даден рейтинг.