"Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch

Beispieltexte mit "Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings"

Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings.Указва основанието за присъждането на статус „наблюдение“ или „преразглеждане“ на даден рейтинг.