"Angabe des Fang- bzw. des Produktionsgebiets" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angabe des Fang- bzw. des ProduktionsgebietsПосочване на зоната на улов или производство

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Die Angabe des Fang- bzw. des Produktionsgebietes gemäß Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c umfasst Folgendes:Посочването на зоната на улов или производство в съответствие с член 35, параграф 1, буква в) се състои от следното: